top of page
3236~1.jpg

1. בחרו סכום לתרומה

 | תורמים למענכם

תרומתכם דרושה לנו יותר מתמיד!

תרומתך תאפשר לנו:

  • להעניק מענה לילדים בעלי מוגבלויות פיזיות דרך מעונות יום שיקומיים.

  • להעניק ייעוץ רפואי לחולים ולבני משפחותיהם ללא כל תמורה.

3113529~1.jpg

 3. תורמים למענכם

הצטרפו וטלו חלק בפעילות אגודת 'למענכם', והיו שותפים בהצלת חיים.

0

| בחרו צורת תשלום

צק לתרומה למוטב בלבד - על שם למענכם מפליא לעשות.

ניתן לשלוח לכתובת מצדה 7 ב"ב ב.ס.ר קומה 9 

ניתן לבצע העברה לבנק דיסקונט (11) סניף 139 ב''ב מס' ח-ן 0148508660 ע"ש מפליא לעשות

2. פרטי תורם

הצטרפו וטלו חלק בפעילות אגודת 'למענכם', והיו שותפים בהצלת חיים.

bottom of page