top of page

אבטחת מידע ופרטיות

לקוח/ה יקר/ה, למענכם רואה חשיבות עליונה בשמירת הפרטיות שלך ואבטחת המידע הרפואי והאישי וחסיונו.

מידע רפואי ואדמיניסטרטיבי נשמר ומתויק כחלק מהמאמץ להעניק למטופלי למענכם שירות רפואי באיכות גבוהה ומכוח החובה לעשות כן על פי חוק. המידע נמצא במערכות מידע ממוחשבות, ברשומות הרפואיות והאישיות של הלקוחות ובמסמכים המועברים בין הגורמים המטפלים לצרכי טיפול רפואי.

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 וחוקים נוספים, וכן על-פי כללי האתיקה הרפואית, למענכם מקפידה להגן על פרטיות המידע של מטופליה. לשם כך כל עובדי החברה, הרופאים והצוות הפרא־רפואי חתומים על חובתם לשמירה על סודיות וחיסיון המידע. המידע נשמר בטכנולוגיות מתאימות, בהתאם לנוהלי עבודה התומכים בדרישות ההגנה, על ידי הממונה על אבטחת המידע בחברה ועל ידי הגורמים המנהלים, וכן מבוצעות בקרות שוטפות.

ללמענכם נוהלי אבטחת מידע הנוגעים לזיהוי, הרשאות משתמשים, ניהול מאגרים ומדיניות סיסמאות. הממונה על אבטחת המידע בלמענכם אחראי לוודא את קיומו של תהליך השמירה וההגנה על המידע בהתאם למדיניות הגנת המידע של למענכם ובהתאם להוראות החוק.

למערכות המחשוב בחברה הוגדרו ויושמו דרישות אבטחת מידע טכנולוגיות המתאימות לרמה הגבוהה ביותר של הגנת המידע הנדרשת במערכות מסוגן, הנותנות מענה מאובטח למידע אישי ורפואי. החברה פועלת בהתאם לתקן לאבטחת מידע רפואי של האדם, תקן ISO 27001.

 

העברת מידע לצד שלישי

מידע אודות לקוחות נמסר לצד שלישי אך ורק לצורך טיפול רפואי או על פי הנחיות החוק, וזאת בשלושה מצבים בלבד:

1. בהתאם ומתוקף סמכות שניתנה לאותם גורמים על-פי חוק.

2. לצורך מתן טיפול רפואי נאות.

3. על-פי בקשת המטופל ובהסתמך על כתב ויתור סודיות חתום על ידיו, המתיר את העברת המידע.

 

מדיניות פרטיות.

יעוץ והכוונה הניתנים שלא במסגרת פתיחת שירות אינם מהווים תחליף לבדיקה או לייעוץ אצל רופא ואינם בגדר "אבחנה רפואית" או "חוות דעת רפואית".

בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי), יש לפנות לקבלת טיפול רפואי אצל הרופא המטפל, לחדר מיון בבית חולים קרוב או למגן דוד אדום

bottom of page